Op meerdere momenten in het strafproces kan de reclassering een advies over u schrijven. Welke soorten reclasseringsadvies zijn er? En op welk moment in het strafproces adviseren wij justitie?

Soorten reclasseringsadvies

  Reclasseringsadvies kort na arrestatie

  Bent u aangehouden door de politie en wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan kunt u kort na uw aanhouding al een bezoek krijgen van de reclassering op het politiebureau. Tijdens deze 'vroeghulp' maakt een reclasseringswerker een eerste inschatting van de problemen die er spelen. Ook kijken we welke hulpvragen u heeft. Zo kunnen we justitie informeren over uw persoonlijke situatie. Ook informeren we justitie over de gevolgen van het feit dat u vastzit en de risico’s voor eventuele slachtoffers.

  In ons advies kunnen wij het voorstel doen om ‘bijzondere voorwaarden’ te verbinden aan een eventuele schorsing. Die bijzondere voorwaarden zijn bijvoorbeeld een gedragstraining of locatieverbod. U komt dan onder toezicht van de reclassering tot aan uw rechtszitting.

  Reclasseringsadvies voor een schorsing van voorlopige hechtenis

  Wordt u verdacht van een strafbaar feit en zit u in voorlopige hechtenis of in een Huis van Bewaring? Of moet u naar de raadkamer voor een besluit over uw voorlopige hechtenis? Dan kan justitie de reclassering om advies vragen over verlenging of schorsing van uw voorlopige hechtenis.

  Wij onderzoeken dan welke risico's er kleven aan uw vrijlating. Wij kijken wat nodig en mogelijk is om uw rechtszitting in vrijheid af te wachten. We adviseren de rechter-commissaris onder welke ‘bijzondere voorwaarden’ schorsing mogelijk is. Denk aan een gedragstraining of locatie- of contactverbod. Soms gecombineerd met het moeten dragen van een enkelband. U komt dan onder toezicht van de reclassering tot aan uw rechtszitting. De rechter-commissaris beslist over de schorsing.

  Reclasseringsadvies voor de rechter of officier van justitie

  Wordt u verdacht van een strafbaar feit en moet u naar de rechtbank? Dan vraagt het Openbaar Ministerie meestal of de reclassering een advies over u uitbrengt. Wij voeren vervolgens een of meerdere gesprekken met u over het strafbare feit waarvan u verdacht wordt. Het kan zijn dat u in voorlopige hechtenis zit. In dat geval bezoekt een reclasseringswerker u in detentie. De reclassering adviseert de rechter over wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat u een strafbaar feit pleegt.

  Reclasseringsadvies in de gevangenis

  Zit u in de gevangenis? Dan stellen de casemanagers samen met u het Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan) op. In dit plan staat alles dat belangrijk is om u goed te begeleiden en ondersteunen in de gevangenis. Én om u voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij.

  Voor de totstandkoming van dit plan kan de Penitentiaire Inrichting vragen om input van de gemeente en de reclassering. Wij adviseren onder andere over het volgen van een training in de gevangenis, of dat u gespecialiseerde zorg elders nodig heeft tijdens en/of na uw detentie. In het plan beschrijven we ook de doelen waaraan u wilt werken tijdens uw re-integratieverlof. Misschien is daarbij een elektronische monitoring (enkelband) gewenst. Het kan ook zo zijn dat u in aanmerking komt voor een Beperkt Beveiligde Afdeling of een Penitentiaire Programma. Ook dit komt dan in uw D&R-plan te staan. Voor de reclassering is het van belang dat u zich goed kan voorbereiden op uw leven buiten de gevangenis na uw detentie. > Lees meer

  Reclasseringsadvies bij een voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.)

  Bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.). De reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) brengen hierover advies uit aan het Openbaar Ministerie (OM). We kijken hiervoor naar uw gedrag, de risico’s en de belangen van slachtoffers, nabestaanden en andere belanghebbenden. Hoe lang de v.i. duurt, hangt af van de wetgeving die voor u geldt. Op 1 juli 2021 is namelijk de wet straffen en beschermen in werking getreden. Op hoofdlijnen geldt onderstaande:

  Wanneer bent u veroordeeld tot een gevangenisstraf?

  Maximale duur van de v.i.

  Vóór 1 juli 2021

  Maximaal 1/3e deel van uw gevangenisstraf

  Na 1 juli 2021 en alleen als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf langer dan één jaar heeft gekregen

  Na uitzitten van 2/3e van de hele straf en maximaal 2 jaar

  In het advies van de reclassering staat welke stappen u hebt gezet om de kans te verkleinen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt. Ook staat in het advies wat u heeft gedaan voor een goede terugkeer in de maatschappij. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om in ons advies ook de belangen van slachtoffer(s), nabestaanden en belanghebbenden mee te nemen. Wij adviseren het Openbaar Ministerie vervolgens of en onder welke (eventuele) voorwaarden u in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

  Aan een voorwaardelijke invrijheidstelling is altijd een proeftijd gekoppeld. Tijdens deze proeftijd mag u uiteraard geen nieuwe strafbare feiten plegen. Sinds 1 januari 2018 kan de rechter de proeftijd bij een v.i. verlengen. Ook dan heeft de reclassering een adviserende rol. 

  Daarnaast kan justitie ‘bijzondere voorwaarden’ opleggen bij een v.i., zoals een locatie- of contactverbod, training en/of behandeling. De reclassering controleert of u zich aan de bijzondere voorwaarden houdt. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat u de rest van uw straf alsnog moet uitzitten in de gevangenis. De rechter beslist over uitstel, achterwege laten en (geheel of gedeeltelijk) herroepen van de v.i.

  De reclassering adviseert justitie over de vervolgstappen van uw strafproces.
  02:28

  Officier van Justitie over samenwerking met Reclassering Nederland