Verdiepend onderzoek

De reclassering heeft soms meer informatie over uw persoonlijkheid nodig om tot een goed advies te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is van een psychische stoornis. Om hier achter te komen, kan de reclassering een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. De rechtbank kan ook adviseren u 'pro Justitia' te laten onderzoeken.

Soms is het niet duidelijk of er problemen zijn in uw gedrag die te maken hebben met het delict. De reclassering kan dan een verdiepend onderzoek aanvragen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. 

U wordt dan onderzocht door een psycholoog en/of een psychiater. ls er sprake is van een psychische stoornis, dan houden wij hier in ons advies aan justitie rekening mee. De rechter weegt dit ook mee in zijn oordeel.

Ook justitie kan een onderzoek aanvragen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Zij onderzoeken u dan en brengen een rapport uit. Dit heet een pro Justitia- onderzoek. Ook dit onderzoek wordt naar de rechtbank gestuurd.

  Verdiepend onderzoek

  De reclassering kan een verdiepend onderzoek inzetten om meer zicht te krijgen op uw problemen of om het risico dat u opnieuw de fout in gaat in te schatten. Ook geeft een onderzoek zicht op mogelijkheden voor een behandeling.

  Zo'n onderzoek kan bestaan uit:

  • persoonlijkheidsonderzoek,
  • onderzoek naar psychiatrische problematiek,
  • intelligentieonderzoek (IQ-test),
  • onderzoek naar de invloed van verslavingsproblematiek op crimineel gedrag.

  Een gedragsdeskundige voert het onderzoek uit. Deze koppelt de resultaten terug naar uw reclasseringswerker. In het verslag van de gedragsdeskundige staat welke problemen er spelen. Is behandeling noodzakelijk? En zo ja, welke behandeling? Denk aan klinische zorg, ambulante zorg of begeleid wonen. Ook staat in het onderzoek een schatting van de duur van de behandeling en de intensiteit.

  Verdiepingsdiagnostiek vormt onderdeel van het onderzoek door de reclassering en vindt plaats in opdracht van de reclassering. 

  Pro Justitia-onderzoek

  Een pro Justitia-onderzoek is een zelfstandig onderzoek door het NIFP in opdracht van justitie. In dit onderzoek wordt de geestelijke toestand van u onderzocht. Deze onderzoeken kunnen ambulant of klinisch plaatsvinden.

  Bij een ambulant onderzoek schakelt het NIFP een forensisch gedragsdeskundige in, de pro Justitia rapporteur. Dit is een psychiater of een psycholoog aangesloten bij het Nederlands Register voor Gedragsdeskundigen (NRGD).

  De rapporteur spreekt u in de gevangenis of op een andere locatie. Hij of zij onderzoekt u en stelt vervolgens een pro Justitia-rapport op. In het rapport staat een algemeen beeld van u beschreven. Ook maakt de rapporteur een inschatting van de kans op herhaling van het delict en geeft een advies voor behandeling.

  Klinisch onderzoek

  Bij een klinisch onderzoek wordt u opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar observeren zij u een periode. Deze observatiekliniek is ook onderdeel van het NIFP. Bent u een jeugdige, dan vindt een klinisch observatie plaats in het Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Dat is geen onderdeel van het NIFP.

  De gedragsdeskundigen kunnen ook adviseren over tbs of een PIJ-maatregel ('jeugd-tbs') en/of de plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. In dat geval wordt een maatregelrapport opgemaakt.