Verloop van een toezicht

Wat houdt een toezicht bij de reclassering in? Lees verder wat u kunt verwachten.

Start van een toezicht

Nadat justitie aan de reclassering opdracht heeft gegeven om toezicht op u te houden, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met uw reclasseringswerker, ook wel toezichthouder genoemd. In dit gesprek geeft uw toezichthouder uitleg over hoe het toezicht werkt en aan welke voorwaarden en regels u zich moet houden. 

Voordat we met u in gesprek gaan, zijn wij verplicht om uw identiteit vast te stellen. We gebruiken daarvoor uw vingerafdrukken en uw identiteitsbewijs. U bent verplicht om hieraan mee te werken.

Is er een adviesrapport over u geschreven? Dan bespreken jullie de adviezen uit dit rapport. De reclasseringswerker vat de doelen waaraan u gaat werken samen in een toezichtplan. Daarmee gaan jullie de volgende weken en maanden aan de slag.

Verplicht op gesprek

Tijdens het toezicht heeft u regelmatig een gesprek met uw toezichthouder op kantoor bij de reclassering. Maar de toezichthouder kan u ook thuis bezoeken. Hoe vaak u een gesprek heeft met uw toezichthouder, hangt af van uw persoonlijke traject.

U bent verplicht om op de gesprekken met uw toezichthouder te verschijnen. Heeft u werk of volgt u een studie? Dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Overleg met anderen

Uw toezichthouder heeft zo nodig contact met anderen, zoals met uw eventuele behandelaar. Voert u naast uw toezicht ook een werkstraf uit of volgt u een gedragsinterventie? Ook dan kan uw toezichthouder hierover overleggen met zijn collega's van de reclassering. Zo nodig overlegt uw toezichthouder met de wijkagent, het Openbaar Ministerie of de rechterlijke macht over het verloop van uw toezicht.

Soms neemt uw toezichthouder contact op met mensen uit uw omgeving. Bijvoorbeeld familie, vrienden of uw werkgever. Daarvoor moet u wel toestemming geven. Kijk voor meer informatie over hoe de reclassering omgaat met uw gegevens bij Privacy.

Begeleiding en advies

Reclasseringstoezicht is geen hulpverleningstraject, maar een mix van begeleiding en controle in opdracht van justitie. U bent zelf verantwoordelijk voor het slagen van uw toezicht. We proberen u te motiveren, maar als u niet meewerkt heeft dat gevolgen. 

Uw reclasseringswerker heeft naast een controlerende ook een ondersteunende en adviserende rol. Loopt u tegen problemen aan rond werk, verslaving, school of geldzaken? Vraag uw toezichthouder dan om advies of hulp. Zo nodig verwijzen wij u door naar gespecialiseerde instellingen of ondersteunen wij in het contact met hulpverlenende instanties.

Einde toezicht 

Is uw toezicht voorbij en heeft u zich aan de voorwaarden gehouden? Dan sturen wij daarover een bericht aan justitie. U bent dan klaar met uw reclasseringstoezicht. 

Als u niet meewerkt aan het toezicht of u niet aan de aanwijzingen of bijzondere voorwaarden houdt, informeren wij justitie of het gevangeniswezen hierover. Zij besluiten dan wat er met uw zaak gebeurt. In het uiterste geval krijgt u een gevangenisstraf opgelegd. 

Zijn alle doelen van het toezicht gerealiseerd? Heeft u aan de bijzondere voorwaarden voldaan en is het recidiverisico laag? Dan kan de reclassering besluiten om uw toezicht voortijdig te stoppen. Hiervoor hebben wij wel toestemming nodig van justitie.

02:48

Miriam vertelt over haar reclasseringstoezicht bij Reclassering Nederland