Hier vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Onderwerpen privacy

Hieronder leest u alles over hoe wij met uw persoonsgegevens en privacy omgaan en welke regels daarbij gelden.

  Identiteitscontrole

  Reclassering Nederland is verplicht de identiteit van cliënten te controleren. Dit doen wij door uw (geldige) identiteitsbewijs te controleren of uw vingerafdruk te scannen.

  Soorten persoonsgegevens

  Voor de uitvoering van onze taken bewaren wij uw persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor dat doel. In elk geval uw naam, adres en woonplaats. Daarnaast andere gegevens in uw zaak, zoals een vonnis, toezichtplan, gegevens over de uitvoering van een werkstraf en de rapportages die Reclassering Nederland in opdracht van een justitiële instantie opstelt. Alleen als dat beslist noodzakelijk is, bewaren wij ook gegevens over uw gezondheid.

  Voor de bewaking van de kwaliteit van het reclasseringswerk worden soms beeldopnamen gemaakt. Zo worden de gedragstrainingen van Reclassering Nederland gegeven door professionele trainers. Om de kwaliteit van de trainingen te beoordelen, nemen de trainers zichzelf op met de camera. Dat betekent dat er ook tijdens uw training een camera aanwezig is. Er worden echter alleen opnamen gemaakt van de trainer. U wordt dus zelf in principe niet gefilmd. Mocht dit anders zijn, dan wordt u vooraf altijd om toestemming gevraagd.

  Uitwisseling van gegevens

  Indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken wisselen wij informatie over u uit met instanties die met ons samenwerken zoals het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de politie, zorginstellingen  en/of de rechterlijke macht. Voor het uitwisselen van gegevens met deze instellingen hebben wij geen toestemming van u nodig. Ook wanneer belangen van anderen of de samenleving met ernstige schade worden bedreigd, mag de reclasseringswerker zonder uw toestemming informatie aan derden doorgeven.

  Geheimhoudingsplicht

  Alle medewerkers van Reclassering Nederland hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u er van op aan moet kunnen dat informatie, die u aan de reclasseringswerker verstrekt, niet zonder uw toestemming aan derden bekend wordt gemaakt, met uitzondering van de hiervoor genoemde situaties. Wordt informatie aan derden verstrekt, dan zal de reclassering u daarvan op de hoogte stellen.

  Gegevens voor onderzoek

  Soms stellen we informatie over personen die met Reclassering Nederland te maken hebben beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek of statistieken. Dit gebeurt op een manier waarop uw privacy is gegarandeerd.

  Informatieplicht

  Reclassering Nederland brengt een betrokkene door middel van een folder op de hoogte van het feit dat er persoonsgegevens van hem worden verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar het privacyreglement.

  Privacyreglement

  In ons privacyreglement leest u meer over onze omgang met uw privacy en uw gegevens. Hier vindt u ons privacyreglement.

  Functionaris gegevensbescherming

  Reclassering Nederland heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld (FG). De FG kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in de organisatie. Hij is de interne privacytoezichthouder. De FG is een belangrijk aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rol van de functionaris gegevensbescherming kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Het mailadres van de FG van Reclassering Nederland is: FunctionarisGegevensBescherming@reclassering.nl

  Beveiliging

  De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, zoals neergelegd in de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

  Bewaartermijn

  Zeven jaar na het einde van het reclasseringscontact vernietigen wij in principe alle gegevens die we van u hebben.

  Inzagerecht en indienen klacht

  Als u uw eigen gegevens wilt inzien, kunt u dat bespreken met uw reclasseringswerker. Klopt de informatie niet, verzoek dan schriftelijk om deze te wijzigen. Wij beslissen of de wijzigingen doorgevoerd worden. Blijft u het oneens met de inhoud van uw dossier of vindt u dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of een uitspraak vragen aan de rechter. Ook kunt u hierover een klacht indienen bij de Klachtencommissie Reclassering.  

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag

  Gegevens via onze website

  Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Reclassering Nederland maakt gebruik van analytische cookies, onder meer voor Google Analytics. De gegevens die wij met deze cookies verzamelen, delen we niet met andere partijen.

  Google Analytics

  Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Inc. afgesloten. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Het IP-adres van bezoekers wordt geanonimiseerd. Met de gegevens van Google Analytics kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers.