Missie en visie

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden om slachtoffers te voorkomen.

02:17

Wij zijn Reclassering Nederland

Missie 

Reclassering Nederland werkt met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Of het nu gaat om daders van zware delicten of van lichte vergrijpen. We willen mensen op het rechte pad krijgen en houden. Dat doen we door reclassenten te motiveren voor en begeleiden naar een leven zonder criminaliteit. Daarbij beheersen we de risico’s voor de samenleving en slachtoffers zoveel mogelijk.

Visie

Reclasseren is een unieke, wettelijke taak die bijdraagt aan een gezonde rechtsstaat. Door het gedrag van reclassenten te begrijpen, kunnen we hen motiveren en stimuleren om hun gedrag te veranderen. En zo nieuwe delicten voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met al onze partners uit de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties is het een gezamenlijke opgave om reclassenten weer veilig en volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Zo voorkomen we slachtoffers en dragen we bij aan de veiligheid van Nederland. Reclassering Nederland werkt daarom dichtbij reclassenten en midden in de samenleving.

Onze visie telt vijf pijlers:

 1. Samenleving betrekken
  De samenleving ziet en merkt dat wij reclassenten weer veilig in de samenleving terugbrengen. We kunnen dat niet zonder de omgeving van de reclassent en vrijwilligers en betrekken hen bij de re-integratie van reclassenten. De legitimatie voor ons werk is een samenleving die zegt: goed dat er reclassering is.

 2. Oog voor slachtoffers
  We willen slachtoffers voorkomen en stimuleren reclassanten om mee te werken aan herstel in de breedste zin van het woord. We zorgen ervoor dat slachtoffers weten wat we daarbij kunnen en mogen doen. Dat zij kunnen zeggen: de reclassering ziet mij ook.

 3. Evenwicht tussen begeleiden en begrenzen
  Reclassenten krijgen een straf voor de delicten die ze hebben gepleegd, maar straf noch delict zijn permanente diskwalificaties. Reclassenten zijn mensen die een fout hebben gemaakt, maar zijn daardoor niet per se foute mensen.  Samen met reclassenten zoeken we het evenwicht tussen begeleiden, begrenzen en eigen regie. Zodat zij zeggen: de reclassering ziet mij als mens.

 4. Samenwerking is cruciaal
  Onze partners vertrouwen ons veel verantwoordelijkheid toe. Zij zien ons als uitvoerder van specifieke strafrechtelijke taken en ook als partner bij bestuurlijke of andere interventies. Samen met hen ontwikkelen we de beste werkwijze, en als het nodig is, maken we daarover afspraken. Zodat zij zeggen: het is goed samenwerken met Reclassering Nederland.

 5. Bevlogen medewerkers
  Onze medewerkers en teams dragen bij aan de effectiviteit en efficiëntie van het reclasseringswerk. Reclasseringswerk is mensenwerk, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en methodieken. Medewerkers mogen zijn wie zij zijn, want we willen dat zij zich thuis voelen in hun team. Plezier en passie zijn belangrijk om het werk goed te doen. Medewerkers krijgen richting en ruimte om te doen waar ze goed in zijn en hun talenten en het werk verder te ontwikkelen. In onze organisatie gaan persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand. Zodat zij blijven zeggen: ik ben trots om bij Reclassering Nederland te werken.

Reclasseren dichtbij reclassenten en midden in de maatschappij is de overkoepelende titel van de visie waarmee Reclassering Nederland de komende jaren aan de slag gaat. Je leest in dit document een toelichting op de vijf belangrijkste pijlers zoals hierboven beschreven. Daarnaast staan er zes speerpunten in waar wij ons de komende jaren op gaan richten.