Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

De burgemeester krijgt via de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) informatie over de aanstaande terugkeer van zwaardere delinquenten.

Jaarlijks keren rond de 1500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in de samenleving. 

Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)

De burgemeester krijgt via de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) informatie over de aanstaande terugkeer van zwaardere delinquenten. Welke ex-gedetineerde keert terug naar de gemeente? Wat zijn de risico’s op maatschappelijke onrust? Hoe groot is de kans op terugval in crimineel gedrag?

De burgemeester beslist vervolgens of er maatregelen nodig zijn. Denk aan maatregelen om de veiligheid van de samenleving en het slachtoffer te waarborgen of om te voorkomen dat de (ex-)gedetineerde in de problemen komt.

Een goede terugkeer

Een goede voorbereiding is essentieel voor een geslaagde terugkeer. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering hebben afspraken hierover vastgelegd in een handelingskader.

De reclassering weegt zowel de belangen van de samenleving als die van het slachtoffer en de dader. Als het nodig is, nemen wij contact op met de burgemeester over omgevingsfactoren. Of om de zienswijze van de gemeente te vernemen. Wij nemen deze informatie mee in ons advies. 

Proceskaart BIJ

Informatievoorziening is gebonden aan bepaalde regels en niet elke informatie kan of mag worden verstrekt. Om gemeenten hierin wegwijs te maken heeft Reclassering Nederland de Proceskaart BIJ gepubliceerd. De kaart geeft antwoord op de vraag in welke situaties een gemeente informatie van de reclassering kan verwachten en om welke informatie het gaat. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe wij gemeenten ondersteunen bij de terugkeer van daders? Wilt u meer weten over de BIJ? Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) leest u hier meer over.

Gemeenten die bij terugkeer van een dader van een zeden- of gewelddelict samenwerken met de reclassering, hebben de nazorg beter geregeld. Dat blijkt uit onderzoek.

Veiligheidsteam Zeden en Maatschappelijke onrust

In de veiligheidsregio Noord-Limburg komt een scenarioteam in actie bij zedenincidenten. Het scenarioteam is sinds 2001 actief en is een initiatief van het Openbaar Ministerie, de gemeente, Politie Limburg en Reclassering Nederland. Zij stemmen af over juridische procedures en de zorg en opvang van betrokkenen, onder meer bij zedenincidenten. Ook zorgt het team voor opvang, ondersteuning en zo nodig bescherming van slachtoffer(s) en verdachte(n). Soms keert de samenleving zich namelijk tegen een verdachte. 

'Enige tijd geleden was er sprake van onrust toen duizenden foto’s met kinderporno op de computer van een vader werden gevonden', vertelt Gerard Lenders, coördinator Integrale Veiligheid, gemeente Weert. 'De buurt, de school, de leerkrachten waren ongerust. Een explosieve situatie. Het scenarioteam is direct bijeen gekomen. De-escaleren is ons doel. Dat doen we door de situatie in hapklare brokken te ontleden en vervolgens kleine stappen te zetten.

De reclassering ging met de dader aan de slag en maatschappelijk werk organiseerde een bijeenkomst op school onder toezicht van een wijkagent. Belangrijk is dat je als gemeente laat zien dat je de situatie serieus neemt, niets verzwijgt en in de doofpot stopt. In zo’n situatie is er al snel ruis. Prettig is dat het scenarioteam veel ervaring heeft en alle processtappen goed coördineert. Met het scenarioteam is het proces goed onder controle, dat geeft rust.’